ПЛАН

роботи Нетішинського професійного ліцею над єдиною науково-методичною проблемою «Активізація навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі»

2015-2016 н.р.

2016-2017 н.р.

2017-2018 н.р.

2018-2019 н.р.

2019-2020 н.р.

Педагогічною метою роботи над єдиною методичною проблемою вважати:

· Стан комплексно-методичного забезпечення предметів і професій у відповідності до сучасних вимог

· Забезпечення реалізації нових підходів до оновлення змісту професійної освіти.

· Впровадження в практику роботи досягнень науки, кращого виробничого і педагогічного досвіду, передових інноваційних технологій.

· Необхідність розвитку педагогічної майстерності викладача, майстра виробничого навчання як умови підвищення навчальних досягнень учнів.

· Впровадження ефективних форм методичної роботи для підвищення професійної і педагогічної майстерності педагогічних працівників.

· Організація дослідницько - експерементальної роботи в ліцеї.

· Удосконалення системи підвищення кваліфікації, стажування педпрацівників, росту їх професійної і педагогічної майстерності.

Проект реалізації єдиної науково-методичної проблемиАктивізація навчально-пізнавальної діяльності учнів шляхом використання ІКТ в навчально-виховному процесі» на 2015 - 2020 р.р
Етапи Назви етапів Види роботи Результат
І ЕТАП Організаційно-ознайомлюючий Теоретичне дослідження Науково-практична конференція. Узагальнення роботи педколективу з реалізації єдиної науково-методичної проблеми училища
ІІ ЕТАП Теоретично-навчальний Теоретичне дослідження
ІІІ ЕТАП Практичний Теоретичне + практичне дослідження
IVЕТАП Закріплюючий Практичне впровадження+набуття досвіду
VЕТАП Узагальнюючий Підведення підсумків роботи

2015-2016 навчальний рік

І етап. Попередня підготовка до впровадження нової педагогічної ідеї.

Мета: виявлення стратегічних завдань розвитку професійно-технічного навчального закладу й тенденції розвитку педагогічного процесу.

Завдання: діагностування та анкетування педагогічних працівників з метою виявлення труднощів і шляхів реалізації проблеми; розробка комплексно-цільової програми «Сучасний урок».

Очікувані результати: позитивне ставлення педагогічного колективу до змін в організації навчально-виробничого і навчально-виховного процесів; планування роботи навчального закладу на основі комплексно-цільової програми.

№ п/п Зміст роботи Термін виконання Відповідаль-ний
І. Попередня підготовка до впровадження нової педагогічної ідеї
1. Аналіз результатів діагностичних досліджень професійної компетентності, визначення єдиної науково-методичної теми Червень 2015 р. Педпрацівники, голови м/к.
2. На основі плану ліцею розробити детальний план методичної роботи Серпень 2015 р. Заст. з НМР
3. Створення творчої групи для роботи над методичною проблемою, визначення основних завдань для реалізації теми Жовтень, 2015 р. Заст. з НМР
4. Засідання педагогічних рад: - «Доцільність впровадження ІКТ в навчально-виховному процесі» - «Про необхідність використання ІКТ у навчально-виховному процесі»; - «Про необхідність використання ІКТ у навчально-виховному процесі»; - «Інформаційно-комунікаційні технології: вдосконалення педагогічних практик»; - «Використання нових педагогічних технологій в практичній роботі майстра виробничого навчання»; - «Про підсумки роботи педагогічного колективу училища над єдиною науково-методичною проблемою». Впродовж року Адміністрація
5. Розробити робочу програму проведення самоаналізу освітньої діяльності ліцею До 01.10.2015 Адміністрація
6. Провести засідання методичних комісій з метою розкриття змісту і реалій даної проблеми та знаходження шляхів її розв'язання. Вересень 2015 р. Заст. з НМР
7. Організувати вивчення різноманітних інформаційних джерел, методичної та дидактичної літератури з метою визначення науково-практичного обґрунтування шляхів реалізації вибраної проблеми. Створити картотеку наукової та методичної літератури з проблеми. Впродовж року Заст. з НМР, методист
8. Спланувати систему заходів, спрямованих на вирішення завдань, які логічно випливають із проблеми. Вересень 2015 р. Адмінітрація
9. Визначити тематику проблемних семінарів, педагогічних читань Вересень 2015р. Заст. з НМР
10. Провести засідання методичних комісій з порядком денним: - вибори голови методичної комісії - обговорення і затвердження плану роботи методичних комісій, планів розвитку професійної компетентності Вересень 2015 р. Голови методичних комісій
11. Провести конференцію «Соціально-психологічні аспекти впровадження ІКТ в навчальний процес». Жовтень 2015 Адміністрація
12. Сприяти функціонування постійно діючого семінару «Комп’ютеризація навчально-виховного процесу – шлях до підвищення якості навчання та виховання Впродовж року Педпраців-ники
13. Провести засідання методичної ради на тему «Діагностика педагогічної взаємодії». Січень 2016 р. Заст. з НМР
14. Провести семінар з молодими педагогами «Інтернет орієнтовані педагогічні технології: проблема інтерпретації поняття» Квітень 2016 р. Адміністрація

2016- 2017 навчальний рік

ІІ етап. Забезпечення теоретичної і психологічної готовності педагогів до впровадження в практику нової педагогічної ідеї

Мета: колективне опанування системних підходів, напрямів реалізації проблеми, технологій.

Завдання: теоретичне вивчення стану проблемного питання в теоретичному та практичному аспектах; розробка комплексно-цільової програми «Управління особистісним зростанням педагога».

Очікувані результати: готовність до організації інноваційної діяльності педагогічних працівників.

ІІ. Забезпечення теоретичної і психологічної готовності педагогів до впровадження в практику нової педагогічної ідеї
1. Удосконалювати зміст, методи і засоби професійно-практичної підготовки шляхом вивчення передового досвіду, використання активних методів навчання, розробки навчально-технологічних документацій Впродовж року 2016-2017 рр. Заст . з НВР, Ст. майстер, Майстри в/н
2. Індивідуальний тематичний контроль шляхом відвідування уроків з метою визначення компетентності педагогічних працівників щодо реалізації проблеми. Впродовж року Адміністрація
3. Взаємовідвідування занять з метою запозичення кращого досвіду вирішення проблеми. Впродовд року Педпрацівники
4. Обговорення шляхів розв'язання проблеми на засіданні методичної ради. Аналіз відвіданих уроків. Самоаналіз уроків. Впродовж року Педпрацівники
5. Організація роботи педагогічного лекторію: 1) Використаннянайбільшефек-тивних методів виробничого навчання 2) Сучасні підходи до підвищення ефективності уроку (Педагогічні читання) 3) Інформаційно-комунікативні технології на уроках професійної підготовки (Круглий стіл) 4) Панорама творчих уроків (Огляд-конкурс) Впродовж року 2016-2017 рр. Січень 2017р. Квітень 2017 р. Січень 2017р. Голови м/к Викладачі Заст . з НМР, Голови м/к
6. Спланувати роботу педагогічної ради і тематику інструктивно-методичних нарад Вересень 2016 р. Заст . з НМР
7. Провести засідання методичних комісій Вересень2016 р. Заст . з НМР, Голови м/к
8. На онові плану роботи ліцею розробити детальний план методичної роботи Вересень2016 р. Заст . з НМР
9. Провести нараду «Психолого-педагогічні аспекти використання ІКТ в навчальному закладі». Вересень2016 р. Заст . з НМР
10. Створити тематичні папки «На допомогу педагогу» з питань, які стосуються проблемних тем. Жовтень-грудень 2016 р. Заст. з НМР, методист
11. Визначити тематику проблемних семінарів, педагогічних читань Жовтень2016 р. Заст . з НМР, психолог
12. Провести круглий стіл з обговорення шляхів реалізації проблеми Жовтень 2016 р. Адміністрація
13. Аукціон педагогічних ідей «Особистісний простір учня в комп’ютерно-орієнтованому навчальному середовищі Грудень 2016 р. Голови м/к
14. Підготувати і провести засідання педагогічної ради з питань підвищення ефективності і якості уроку через реалізацію проблеми. Грудень 2016 р Адміністрація
15. Провести конкурс відкритих уроків в електронному варіанті Лютий 2017 р. Педпрацівники
16. Провести психолого-педагогічний семінар «Психологічна підтримка сучасного уроку». Березень2017 р. Викладачі
17. Поповнення науково-методичної інформаційної-бази Впродовж року . Заст . з НМР
18. Організація роботи консультпункту Впродовж року Заст . з НМР
19. Створити розділ на сайті ліцею «Методична робота» Квітень 2017 р. Заст . з НМР
20. -Постійно діючий семінар «Комп’ютеризація навчально-виховного процесу – шлях до підвищення якості навчання та виховання» Впродовж року Педпрацівники
21. Семінар на тему ««Мережеві технології навчання» Травень 2017 р. Ст. майстер, Майстри в/н
22. Прийняти участь в обласному конкурсі профмайстерності серед учнів професії «Електрогазозварник» Травень, 2017р. Адміністрація

2017- 2018 навчальний рік

ІІІ етап. Формування передового педагогічного досвіду з обраної теми.

Мета: створення ефективного механізму реалізації комплексно-цільових програм; упровадження у навчально-виробничий і навчально-виховний процеси інноваційних освітніх технологій, педагогіки співпраці.

Завдання: вивчення, узагальнення та запозичення педагогічного досвіду з упровадження ІКТ та сучасних педагогічних технологій, розробка та апробація інтерактивних форм і методів навчання і виховання; аналіз проміжних результатів; розробка комплексно-цільової програми «Творчий педагог».

Очікувані результати: практичне використання педагогами досягнень науки, передового педагогічного досвіду; підвищення ефективності самоосвітньої діяльності педагогічних працівників.

ІІІ. Формування передового педагогічного досвіду з обраної теми
1. Оформити банк методичних ідей методичні розробки уроків із проблеми Впродовж року Голови м/к
2. Огляд готовності КМЗ предметів до нового навчального року 01.09.17 Адміністрація
3. Розглянути та погодити план роботи методкомісій До 01. 09. 17 Голови м/к
4. Розглянути та погодити план роботи шкіл передового педагогічного досвіду та професійної майстерності До 15.09.17 Керівники шкіл
5. Провести засідання методичної ради «Використання інтернет-ресурсів для навчального експерименту». Вересень 2017р. Заст. з НМР
6. Засідання творчої групи (обговорення рефератів і розробок) Жовтень, 2017р. Творча група
7. Провести виставку КМЗ предметів професійної підготовки Жовтень 2017р. Майстри в/н, викладачі с/д
8. Організувати роботу «швидкої методичної допомоги». Впродовж року Заст. з НМР, методист
9. Організувати роботу педпрацівників над реалізацією нової методичної теми Впродовж року Заст. з НМР
10. Передбачити взаємовідвідування уроків та організувати методичні дебати Впродовж року Адміністрація
11. Визначити тематику проблемних семінарів, педагогічних читань Жовтень 2018р. Заст. з НМР, пр. психолог
12. Проаналізувати стан КМЗ предметів і професій у відповідності до сучасних вимог Жовтень 2018р. Адміністрація, педпраців-ники
13. Провести підготовчу роботу із складання комплексно-цільової програми «Творчий педагог». Листопад 2017 р. Заст. з НМР, методист
14. Засідання педагогічної ради «Проблеми інформатизації освіти України в контексті розвитку досліджень оцінювання якості засобів ІКТ». Листопад 2017р. Заст. з НМР
15. Аукціон педагогічних ідей «Шляхи підвищення ефективності уроку» Грудень 2017 р. Голови м/к
16. . Провести анкетування серед учнів «Урок очима учнів». Грудень 2017 р. Методист
17. Прийняти учать в обласній виставці матеріалів КМЗ предметів професійної підготовки «Педагогічні ідеї та знахідки» Грудень 2017р. Майстри в/н, викладачі с/д
18. Організувати виставку літератури «Методична допомога педагогу» Січень 2018р. Заст. з НМР
19. Провести педагогічне читання «Підвищення якості навчального процесу засобами ІКТ» Січень 2018р. Голови м/ к, педпрацівники
20. Випуск бюлетня «Рекомендації щодо написання творчих, курсових та дипломних робіт» Січень, 2018 р. Заст. з НМР
21. Провести педагогічний семінар «Урок, як основна форма навчання» Січень 2018р. Заст. з НМР, педпрацівни-ки
22. Організувати випуск інформаційного бюлетеня «Методичний вісник» з питань реалізації проблеми. Лютий 2018 р. Заст. з НМР
23. Доповнитирозділи сайту ліцею «Вісті з ліцею», «Передовий довід», продовжувати створити блоги педагогічних працівників. Впродовж року Заст. з НМР
24. Надати допомогу майстрам в/ н, викладачам у проведенні відкритих уроків, тематичних тижнів Впродовж року Заст. з НМР
25. Творча робота педпрацівників над проблемними темами Впродовж року Педпрацівники
26. Проблемний семінар «Сучасний урок: яким він має бути?». Квітень 2018 р. Адміністрація
27. Навчальний семінар «Особливості використання соціальних мереж у процесі навчання в цілях інтеграції навчальних та комунікативних компетенцій учнів» Травень 2018р. Викладачі
28. Круглий стіл «Нові педагогічні технології на уроках загальноосвітнього циклу» Травень 2018 р. Викладачі
29. Випустити методичний збірник робочих матеріалів з питань реалізації проблеми. Червень 2018 р. Заст. з НМР, методист

2018- 2019 навчальний рік

ІV етап. Впровадження досвіду реалізації педагогічної ідеї та рекомендації творчої групи.

Мета: використання напрацьованого в особистій практиці; рефлексія особистої діяльності.

Завдання: розробка та впровадження комплексу методичного забезпечення у навчально-виховний процес; діагностування, аналіз проміжних результатів.

Очікувані результати: підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, їх творчого потенціалу; використання набутого досвіду.

IV. Впровадження досвіду реалізації педагогічної ідеї та рекомендації творчої групи.
1. Творчі звіти педагогів на засіданнях методичних комісій. Впродовж року. Педпраців-ники
2. Удосконалення системи роботи педагогічних працівників у контексті реалізації проблеми. Впродовж року Педпрацівники
3. Проведення моніторингу навчальних досягнень учнів. Вересень 2018 р. Адміністрація
4. Організація проблемних, творчих груп за результатами роботи над проблемою, оформлення результатів дослідження у вигляді методичних порад, рекомендацій, бюлетенів, інших матеріалів. ІІ семестр 2019 р. Творча група
5. Ознайомлення з досвідом роботи педагогів інших професійно-технічних навчальних закладів, які працюють над аналогічними проблемами. Впродовж року Заст. з НМР, педпрцівники
6. Навчально-психологічний семінар «Запобігання когнітивного перенавантаження учнів під час навчання із застосуванням електронних ресурсів» Вересень 2019 р. Методист, пр. психолог
7. Семінар – практикум «Використання он-лайн діалогу як форми спілкування педагога та учня» Жовтень, 2018 р. Психолог
8. Засідання педагогічної ради «Робота педагогічного колективу з формування в учнів знань, умінь і навичок шляхом використання ІКТ на урох теоретичного та практичного навчання». Листопад, 2018 р. Адміністрація
9. Проведення інструктивно-методичних нарад, дискусій, лекцій для педагогічних працівників, які реалізують окремі аспекти проблеми. (Відповідно до плану) Впродовж року
10. Дослідження ефективності уроків у процесі реалізації проблеми. Впродовж року Адміністрація
11. Засідання методичної ради «Використання інтернет-ресурсів для навчального експерименту». Грудень, 2018 р. Заст. з НМР
12. Моніторинг навчальних досягнень учнів. Січень, 2019 р. Заст. з НВР
13. Педагогічна виставка «Скарбниця педагогічної творчості» Лютий, 2019 р. Заст. з НМР
14. Круглий стіл «Взаємодія педагога і учнів у реалізації освітніх, розвивальних і виховних завдань уроку шляхом використання ІКТ». Лютий 2019 р. Педпрацівники
15. Декада відкритих уроків Впродовж н. р. Педагогіч-ні працівники
16. Творчі звіти педрацівників, які підлягають атестації. Березень, 2019 р. Педпрацівники
17. Моніторинг професійної майстерності педагогів. Березень, 2019 р. Адміністрація
18. Вистава узагальнених матеріалів передового педагогічного досвіду. Травень, 2019 р. Заст. з НМР
19. Участь в обласних семінарах, конкурсах профмайстерності. Впродовж року Педпрацівники

2019 - 2020 навчальний рік

V етап. Аналіз результатів впровадження сформованого досвіду і підсумків роботи за науково-методичною проблемою.

Мета: вивчення результативності реалізації науково-методичної проблеми; проектування виходу на нову науково-методичну проблему.

Завдання: комплексний аналіз результатів дослідження; оформлення та впровадження результатів дослідження.

Очікувані результати: підвищення педагогічної майстерності педагогічних працівників; підвищення якості освітнього процесу.

V. Аналіз результатів впровадження сформованого досвіду і підсумків роботи за науково-методичною проблемою.
1. Вивчення та узагальнення досвіду педагогічних працівників навчального закладу з даної проблеми. Впродовж року Адміністрація
2. Вивчення стану викладання і якості знань учнів предметів і професій (директорські к/р., пробні кваліфікаційні роботи, ДПА) Впродовж року Адміністрація
3. Використання набутого досвіду педагогами. Впродовж року Педпрацівники
4. Засідання методичної ради «Використання інтернет-ресурсів для навчального експерименту» Вересень 2019 р. Заст. з НМР
5. Засідання педагогічних рад: - «Переваги та недоліки використання інформаційно-комп’ютерних технологій у процесі формування професійних компетентностей майбутніх кваліфікованих робітників»; - «Самореалізація особистості педагога та учня у навчальній діяльності з використання м ІКТ: досвід, проблеми, перспективи». Листопад 2019 р. Січень 2020 р.
6. Методичний ролик «Використання ІКТ у вивченні предметів загальноосвітньої, професійно-теоретичної та професійно-практичної підготовки» Грудень 2019 р. Методист
7. Педагогічні читання «Досвід – наш скарб» (Захист кожним педагогом методичної теми, над якою він працює) Січень, 2020 р. Педпрацівники, голови м/к.
8. Проведенняя семінару – практикуму «Моделювання сучасного уроку» Січень 2020 р.
9. Творчі звіти кращих педагогічних працівників про наслідки роботи над проблемою. Березень, 2020 р. Голови м/к
10. Вироблення рекомендацій щодо вдосконалення навчально-виробничого та виховного процесів . Квітень 2020 р. Адміністрація
11. Підготовка і проведення ярмарку педагогічних ідей «Сучасний педагог – сучасний урок» Квітень, 2020 р. Заст. з НМР
12. Педагогічна виставка за підсумками роботи над проблемою Травень, 2020 р. Педпрацівники
13. Створення банку перспективного педагогічного досвіду. Впродовж року Заст. з НМР
14. Популяризація кращого досвіду роботи через методичний бюлетень, буклети, публікації. Впродовж року Голови м/к., педпрацівники
15. Опис досвіду роботи ліцею над єдиною методичною проблемою (оформити у вигляді методичного збірника). Травень – червень 2020 р. Заст. з НМР
16. Проведення підсумкової методичної конференції з проблеми «Професіоналізм, майстерність, досвід, новаторство, покликання, талант -стрижні педагогічного зростання». Червень 2020 р. Адміністрація
17. Підсумки роботи з реалізації проблеми. Червень 2020 р. Адміністрація
Кiлькiсть переглядiв: 943

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.