ПЛАН

роботи Нетішинського професійного ліцею над єдиною науково-методичною проблемою

«Створення сучасного освітнього середовища для формування професійної, соціальної та особистісної компетентностей при підготовці кваліфікованих робітників»

2020-2021 н.р.

2021-2022 н.р.

2022-2023 н.р.

2023-2024 н.р.

2024-2025 н.р.

Педагогічною метою роботи над єдиною методичною проблемою вважати:

- удосконалення професійної, соціальної та особистісної компетентності кожного учасника освітнього процесу,;

- підвищення науково-теоретичного й загально культурного рівня, психологічної підготовки та професійної майстерності, розвиток їх творчої ініціативи;

- формування в них готовності до самовдосконалення, самоосвіти, саморозвитку.

Головне завдання методичної роботи:

- створення умов для постійного творчого та фахового зростання кожного учасника освітнього процесу;

- забезпечення професійної самореалізації педагогічних працівників та готовності їх до використання нових форм і методів навчання.

Пріоритети:

- оновлення ролі педагога, як висококваліфікованого фахівця, який володіє значним арсеналом інноваційних технологій організації освітнього процесу.

Загальні напрями в організації методичної роботи

- підвищення педагогічної майстерності викладачів та майстрів в/н через оптимальну структуру науково-методичної роботи, удосконалення їх професійної, соціальної та особистісної компетентності та розвитку творчої ініціативи;

- упровадження в освітній процес досягнень перспективного педагогічного досвіду, інноваційних методів, новітніх технологій та забезпечення їх практичної реалізації;

- забезпечення реалізації принципів гуманізації, демократизації та спрямованість процесу навчання на розвиток особистості учня, встановлення пріоритетом уроку соціалізацію учнів.

- організація методичного супроводу молодих педагогів для успішної адаптації до роботи в ліцеї та підвищення рівня професійної, соціальної та особистісної компетентності;

- активізація видавничої діяльності педагогічних працівників та участь в інноваційній та дослідно-експериментальній роботі;

- підвищення ІКТ-компетентності педагогів із метою ефективної інформатизації освітнього процесу;

- удосконалення контрольно-оцінювальної діяльності в процесі навчання з урахуванням сучасних досягнень педагогіки;

- здійснення психолого-педагогічного супроводу освітнього процесу.

Структурою внутріліцейної методичної роботи буде технологічний підхід до методичної роботи, який включатиме в себе систему заходів, спрямованих на визначення чітких процесуальних характеристик (що, як і в якій послідовності, у якому обсязі слід робити), сприятиме вирішенню проблем якості освіти, які знаходяться в епіцентрі уваги методичної роботи:

- кадрове та науково-методичне забезпечення освітнього процесу;

- створення організаційних умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та кваліфікації педагогів;

- проведення системних методичних заходів, спрямованих на розвиток творчих можливостей педагогів;

- вивчення та впровадження в практику ефективних методик та нових освітніх технологій навчання та виховання.


Основні етапи роботи

над єдиною методичною проблемою ліцею

«Створення сучасного освітнього середовища для формування професійної, соціальної та особистісної компетентностей при підготовці кваліфікованих робітників»

І. Діагностично-теоретичний етап

(2020/2021 навчальний рік)

Мета:

· сформувати особисту потребу та психологічну готовність педагогів до підвищення професійної, соціальної та особистісної компетентності та роботи над єдиною методичною темою ліцею;

· діагностика творчого потенціалу педагога для створення атмосфери міжособистісної взаємодії суб’єктів освітнього процесу;

· дослідження рівня професійної майстерності, потреб та інтересів педагогічного колективу.

Основні завдання:

· психологічне, організаційне, науково-методичне й матеріально-технічне забезпечення умов переходу до реалізації нової методичної теми;

· опанування навичок упровадження нових педагогічних технологій освітньої діяльності;

· моніторинг аналізу роботи, вивчення рівня навичок досягнень здобувачів освіти, їх професійної підготовки.

Прогнозовані результати:

· визначення теми, її актуальності;

· обговорення форм роботи над поставленими питаннями;

· сприйняття кожним членом педагогічного колективу необхідності роботи в цьому напрямку.

Шляхи реалізації:

· дослідження реального рівня професійної майстерності, потреб та інтересів як усього колективу, так і кожного педагога;

· вивчення рівня навчальних досягнень здобувачів освіти, їх професійної підготовки;

· анкетування, діагностування педагогічних працівників з метою виявлення рівня їхньої професійної кваліфікації, наявності утруднень, готовності до роботи над методичною проблемою;

· відбір ефективних методик розвитку комунікативних здібностей здобувачів освіти;

· використання інтерактивних технологій навчання та виховання здобувачів освіти;

· ознайомлення педагогічного колективу з досягненнями психолого-педагогічної науки, новими педагогічними технологіями;

· аналіз можливостей навчального закладу (готовність педагогічних кадрів, наявність програм інноваційних курсів, факультативів, рівень матеріально-технічної бази);

· вивчення особистості здобувача освіти, його схильностей, зацікавлень, здібностей, вихованості, розвитку;

· виявлення творчого та професійного потенціалу педагогічних кадрів, їх здатність максимально задовольнити потреби здобувача освіти;

· створення банку діагностичних методик вивчення індивідуальних особливостей здобувачів освіти, їхніх пізнавальних можливостей і здібностей, запитів здобувачів освіти у сфері їхніх зацікавлень.

Виявлення методичної теми ліцею, обґрунтування її актуальності:

· підготовка аналітичного матеріалу для обговорення педагогічним колективом;

· ознайомлення всіх членів колективу з пропонованими варіантами, остаточний вибір теми;

· створення ініціативної творчої групи з метою побудови моделі нової технології, планування системи заходів, спрямованих на вирішення поставлених завдань;

· складання плану роботи над методичною темою, розподіл обов’язків між членами педагогічного колективу, забезпечення послідовності окреслених заходів, їхня взаємодія з іншими елементами педагогічного процесу.

Управлінська діяльність:

1. Інформаційна нарада «Особливості роботи педагогічного колективу над методичною темою у 2020-2021 навчальному році».

2. Методична нарада: «Мета, зміст та основні напрями роботи з реалізації методичної теми».

3. Проведення «круглого столу» з метою вивчення стану розробки вибраної теми в науково-педагогічній літературі.

4. Проведення індивідуальних консультацій з педагогами, практичним психологом щодо обґрунтування актуальності обраної методичної теми.

5. Психолого-педагогічний семінар «Відстеження рівня адаптації та дослідження фізіологічних особливостей учнів з метою подолання тривожності в умовах освітнього простору».

6. Науково-практичний семінар: «Професійна компетентність – ключ до оновлення змісту освіти»

7. Семінар-практикум «Соціальна компетентність особистості: соціально-рольовий підхід»

8. Педагогічні ради:

· «Проблеми у формуванні професійної, соціальної та особистісної компетентності кваліфікованих робітників»

· «Професійне самовдосконалення учасників освітнього процесу»

9. Проведення педагогічного читання «Самоосвіта як підвищення компетентності педагога»

10. Конференція «Формування життєвих компетентностей особистості через діяльнісний підхід у навчанні»

11. Оформлення довідково-інформаційних матеріалів з визначеної теми.

ІІ. Практично-діяльнісний етап

(2021/2022 навчальний рік)

Мета:

· сприяння переорієнтації педагогічної свідомості в поглядах на ключові питання обраної методичної теми;

· розроблення тактики та стратегії реалізації проблеми;

· вивчення науково-теоретичних засад, формування професійної, соціальної та особистісної компетенції педагога, її сутності, структури, змісту;

· теоретичне дослідження методичної теми шляхом проведення педрад, семінарів, методичних об’єднань, індивідуальних консультацій, самоосвіти.

Основні завдання:

· мотивація, стимулювання, науково-методична підготовка та прогнозування процесу реалізації методичної теми;

· створення умов для безперервного вдосконалення фахової освіти та підвищення професійної майстерності кожного учасника освітнього процесу;

· реалізація в практичній діяльності ліцею концептуальних основ та принципів розвитку системи освіти.

Прогнозовані результати:

· здійснення аналізу досягнутих раніше результатів з проблеми;

· аналіз банку педагогічних технологій, використаних і можливих для застосування в процесі роботи над методичною темою;

· визначення рівня роботи над темою (дієва самоосвітня робота);

· спрямування роботи всіх методичних структур над єдиною методичною темою;

· накопичення теоретичного матеріалу з теми.

Шляхи реалізації:

· спрямування методичної роботи на розвиток творчого потенціалу педагогів у контексті реалізації методичної теми;

· організація, проведення та забезпечення участі в конкурсах різних рівнів, виставках, науково-практичних конференціях для здобувачів освіти та педагогів;

· створення банку інформації щодо впровадження проблемної теми у освітній процес;

· організація дієвої самостійної роботи педагогів із визначеної теми;

· підготовка матеріалу щодо роз’яснення основних завдань, ідей роботи над темою;

· діагностика стану й ефективності освітнього процесу в ліцеї;

· обговорення досвіду роботи викладачів та майстрів в/н, спрямування їх роботи на вирішення ключових завдань теми;

· організація психолого-педагогічного семінару з проблемної теми «Дослідження психолого-педагогічного клімату в колективі»;

· проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій для педагогічних працівників, дискусій, диспутів із визначеної теми;

· удосконалення, належне спрямування всіх форм методичної роботи, активізація діяльності методичних комісій;

· забезпечення ефективної роботи творчих груп, школи перспективного педагогічного досвіду;

· розробка творчими групами основних положень, рекомендацій, методів, заходів, технологій, найбільш ефективних у роботі педагогічного колективу, кожного педагога;

· узагальнення й упровадження в практику перспективного педагогічного досвіду з даної теми;

· творчі звіти педагогічних працівників за результатами роботи над методичною темою, проведення моніторингу навчальних досягнень здобувачів освіти, визначення їх професійного рівня:

· проведення підсумкових контрольних робіт, тестування, контрольних зрізів для вивчення впливу запропонованих технологій на рівень навчальних досягнень здобувачів освіти;

· удосконалення методики аналізу відвіданих уроків головами МК;

· залучення батьків до спілкування через ІКТ-технології (сайт ліцею, соціальні мережі, інтернет-сторінки педагогічних працівників);

· інформатизація бібліотечної діяльності.

Управлінська діяльність:

1. Проведення семінару-практикуму «Компетентнісний підхід у викладанні навчальних предметів»

2. Методична рада «Формування потреби здобувачів освіти та педагогів у самовдосконаленні, саморозвитку через впровадження нових освітніх технологій»

3. Майстер-клас «Використання електронних освітніх ресурсів нового покоління в освітньому процесі»

4. Педагогічна рада: «Формування конкурентоздатного робітника шляхом упровадження інноваційних технологій та тренінгових методик у освітній процес»

5. Конференція «Роль іміджу педагога в успішній освітній діяльності здобувача освіти та його соціалізації»

6. Психолого-педагогічний семінар «Виявлення рівня творчої спрямованості, орієнтації особистості в сучасному інформаційному просторі»

7. Психолого-педагогічний семінар «Дослідження психолого-педагогічного клімату в колективі»;

8. Круглий стіл «Технологія креативного мислення»

ІІІ. Апробаційно-впроваджувальний етап

(2022/2023, 2023/2024 навчальні роки)

Мета:

· вивчення досвіду роботи педагогів і виявлення труднощів з подальшою їх корекцією;

· апробація моделі формування педагога як високо компетентного фахівця.

Основні завдання:

· спрямування організації досвіду з реалізації проблеми в роботі педагогічного колективу;

· корекція діяльності педагогів, які мають труднощі в роботі над новою методичною темою;

· апробація системи діяльності педагогічного колективу у процесі реалізації методичної теми.

Прогнозовані результати:

· розробка планів роботи методичної ради щодо відбирання матеріалу для вирішення поставленого питання;

· вироблення рекомендацій щодо використання прийомів зміцнення у здобувачів освіти переконання про цінність освіти;

· подолання в роботі педагогів утруднень, що виникають у процесі реалізації методичної теми ліцею;

· підвищення професійної, соціальної та особистісної компетентності педагогічних працівників у ході реалізації методичної теми.

Шляхи реалізації:

· Створення умов для вирішення поставлених завдань:

· оформлення довідково-інформаційного методичного куточка з визначеної методичної теми;

· удосконалення системи роботи педагогічних працівників у контексті методичної теми;

· вивчення досвіду роботи педагогів;

· проведення інструктивно-методичних нарад, лекцій, дискусій з обраної теми;

· удосконалення належного спрямування всіх форм внутріліцейної методичної роботи, активізація роботи методичних комісій;

· організація наставництва, консультацій для молодих педагогів;

· організація дієвої самоосвітньої роботи педагогів із визначеної методичної теми;

· аналіз напрацьованого практичного досвіду;

· система моніторингових досліджень рівня інноваційної культури педагогів, навчальних досягнень учнів;

· організація взаємовідвідування уроків;

· створення банку інформації щодо впровадження інноваційних методів у освітній процес;

· творчі звіти кращих педагогів за результатами роботи над методичною темою.

Управлінська діяльність:

1. Реалізація моделі управлінської системи в межах методичної теми ліцею

2. Виявлення нових педагогічних ідей, цікавих методичних знахідок у досвіді творчо працюючих педагогів з метою поширення досвіду

3. Моніторинг професійної компетентності педагога

4. Моніторинг результативності роботи методичних структур

5. Залучення педагогічних працівників до творчого педагогічного пошуку в процесі роботи над методичною темою;

6. Тиждень педагогічної майстерності «Калейдоскоп інноваційних педагогічних технологій»

7. Атестація як засіб вивчення системи роботи педагога й підвищення його професійної компетентності (творчі звіти педагогів)

8. Підготовка й публікація матеріалів роботи над методичною темою

9. Педагогічна рада: «Особиста, соціальна та професійна успішність суб’єктів освітнього процесу»

10. Психолого-педагогічний семінар «Індивідуальна траєкторія розвитку обдарованої дитини»

11. Круглий стіл «Засоби підвищення ефективності спілкування в системі «викладач – здобувач освіти»


ІV. Узагальнюючий, підсумковий етап

(2024/2025 навчальний рік)

Мета:

· досягнення оптимального рівня професійної кваліфікації педагогів;

· забезпечення високого рівня професійної, соціальної та особистісної компетентності здобувачів освіти;

· здійснення моніторингу динаміки змін роботи професійної, соціальної та особистісної компетентності педагогів ліцею;

· підбиття підсумків роботи над методичною темою;

· оцінка рівня самореалізації педагогів;

· оприлюднення загальних підсумків роботи над методичною темою, підготовка матеріалів з цього питання.

Основні завдання:

· оброблення даних моніторингових досліджень, отриманих у результаті роботи над методичною темою ліцею на заключному її етапі;

· зосередження зусиль педагогічного колективу на створення у випускників наукової та практичної бази для успішного використання набутих знань, умінь та навичок на підприємстві;

· узагальнення найбільш вдалого досвіду роботи педагогів, моральне та матеріальне стимулювання педагогічних працівників, які одержали високі результати в процесі роботи над методичною темою, висвітлення результатів досвіду в засобах масової інформації.

Прогнозовані результати:

· вироблення рекомендацій щодо особливостей реалізації методичної теми ліцею;

· визначення напрямів роботи й перспектив подальшої діяльності;

· здатність продукувати власний ефективний педагогічний досвід;

· висока мотивація до неперервної освіти.

Шляхи реалізації:

· узагальнення та аналіз роботи над методичною темою, вироблення практичних рекомендацій;

· проведення творчих звітів методичних комісій, творчих груп за наслідками роботи над методичною темою;

· оформлення результатів дослідження у вигляді методичних рекомендацій;

· проведення підсумкової методичної конференції та педагогічної виставки за підсумками роботи над методичною темою ліцею;

· підбиття підсумків роботи, формування нових традицій ліцею.

Управлінська діяльність:

1. Визначення орієнтирів подальшої науково-методичної роботи ліцею.

2. Удосконалення організації структури управління в умовах реалізації проблеми ліцею, розробка нових форм і методів управління навчальним закладом.

3. Стимулювання, розвиток і підтримка творчої активності, інноваційної діяльності педагогічних працівників.

4. Підсумки роботи над методичною темою на рівні практичного втілення.

5. Підсумкове засідання методичної ради «Досвід і проблеми реалізації методичної теми ліцею».

6. Узагальнення позитивного досвіду педагогічного колективу.

Методична робота з педагогічними кадрами:

1. Проведення моніторингу результативності реалізації методичної теми ліцею.

2. Упровадження інноваційних технологій у освітній процес.

3. Узагальнення досвіду роботи педагогів ліцею з питань реалізації методичної проблеми.

4. Проведення конференції за підсумками науково-методичної роботи з реалізації проблеми.

5. Творчі звіти членів методичних комісій щодо реалізації методичної проблеми.

6. Вивчення й узагальнення позитивного досвіду роботи над темою.

7. Визначення шляхів подальшої роботи педагогічного колективу.

8. Ефективне функціонування інформаційно-освітнього середовища ліцею.

9. Підвищення професійної, соціальної та особистісної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

Очікувані результати:

1. Удосконалення змісту, форм і методів методичної роботи.

2. Використання набутого досвіду на практиці.

3. Виявлення, узагальнення, поширення передового педагогічного досвіду.

4. Залучення педагогів до інноваційної діяльності.

5. Упровадження й використання досягнень психолого-педагогічної науки.

6. Створення сприятливих умов для навчання й розвитку обдарованих учнів, залучення їх до Міжнародних конкурсів, проєктів, програм.

7. Створення оптимальних умов для реалізації ефективної системи методичної роботи.

8. Стимулювання творчості й ініціативи членів педагогічного колективу з метою забезпечення індивідуалізації освітнього процесу.

9. Створення програмно-інформаційного простору, який забезпечить активну інтеграцію інноваційних технологій в освітній процес для формування компетентного учня.

10. Підвищення професійної, соціальної та особистісної компетентності, творчого потенціалу педагогів.

11. Мотивація до безперервного вдосконалення фахової освіти та підвищення професійної майстерності кожного учасника освітнього процессу


СКЛАД ТВОРЧОЇ ГРУПИ

для роботи над єдиною методичною проблемою ліцею

«Створення сучасного освітнього середовища для формування професійної, соціальної та особистісної компетентностей при підготовці кваліфікованих робітників»

Максимчук Т. М. – т. в. о. директора

Уштик І. І. – заступник директора з НВР

Крученик Г. Ф – заступник директора з НР

Степанюк С. С. – практичний психолог

Стрижавчук В. П. – соціальний педагог

Оверчук О. М. – методист

Спаська М. М. – викладач зарубіжної літератури

Матвійчук В. В. – майстер в/н

Тімощук Л. Д. – майстер в/н

Демчук Н. І. – викладач професійно-теоретичної підготовки

Васильчук Т. В. – викладач української мови

Сорокіна Г. М. – викладач інформатики

Кiлькiсть переглядiв: 1205

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.