ПОГОДЖЕНО
Заступник директора Департаменту освіти і науки Хмельницької ОДА ___________________ А.М.Харчук
ЗАТВЕРДЖУЮ
Директор Нетішинського професійного ліцею ____________________ А. І. Крузер

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Нетішинського професійного ліцею

на 2015 рік

Нетішин-2014
І Загальна частина

1.1. До Нетішинського професійного ліцею (надалі – ліцей) приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення.

1.5. Прийом громадян понад державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1.Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2.Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3.Правила прийому до Нетішинського професійного ліцею на календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил, затверджуються директором ліцею за погодженням з Департаментом освіти і науки не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4.Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до ліцею своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

- перелік професій, спеціальностей та спеціалізацій за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією (спеціальністю) та спеціалізацією;

- плановані обсяги прийому, освітні та освітньо-кваліфікаційні рівні випускників, терміни навчання випускників за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями:

Професії

Плановий обсяг прийому

Термін навчання

1

Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії "С1".

30

2,8 роки

2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

30

3 роки

3

Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

30

3 роки

4

Швачка. Кравець

25

3 роки

5

Електрогазозварник

50

1 рік

6

Кухар. Офіціант

25

1,5 року

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій (спеціальностей) та спеціалізацій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

- перелік вступних випробувань за професіями (спеціальностями) та спеціалізаціями, порядок і форми їх проведення (співбесіди, тестування) та системи оцінювання знань:

Професія

Співбесіда

1

Слюсар з ремонту автомобілів, водій автотранспортних засобів категорії "С1".

Українська мова

Математика

2

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

Українська мова

Фізика

3

Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

Українська мова

Фізика

4

Швачка. Кравець

Українська мова

Хімія

5

Електрогазозварник

Українська мова

Фізика

6

Кухар. Офіціант

Українська мова

Хімія

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

2.6. Прийом на навчання до Нетішинського професійного ліцею проводиться з 3 серпня 2015 року по 21 серпня 2015 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до ліцею, вказуючи обрану професію (спеціальність), форму навчання, місце проживання, до якої додають:

документ про освіту (оригінал) за умови вступу на денну форму навчання за державним замовленням; в інших випадках – оригінал або завірену копію;

медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір може проводитись поетапно протягом усього періоду прийому документів.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до ліцею без вступних випробувань:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року № 226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом (спеціальністю), відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями (спеціальностями), для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до ліцею на навчання за рахунок видатків, що враховуються при визначенні міжбюджетних трансфертів у державному бюджеті на оплату послуг з підготовки кваліфікованих робітників на умовах державного замовлення, здійснюється в межах затвердженого державного замовлення.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Зазначений порядок прийому документів з подальшим зарахуванням поширюється на вступників, які не мають базової загальної середньої освіти і подають довідку про навчання в основній середній загальноосвітній школі.

6.2. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні державного замовлення на прийом з окремих професій (спеціальностей) ліцей може проводити додатковий прийом.

6.3. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.4. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.5. Контроль за дотриманням Правил прийому до Нетішинського професійного ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

Затверджено на засіданні педради 19.11.2014 р. протокол №3

Додаток 1

Обсяги державного замовлення

на професійну підготовку робітничих кадрів

у 2015 році

Нетішинський професійний ліцей

Програма навчання

Назва професій

Код професії за ДК003-95

Термін навчання

Обсяги прийому

Всього

В тому числі

На базі 9 кл.

На базі 11 кл.

СПТУ

Слюсар з ремонту автомобілів

Водій автотранспортних засобів категорії «С1»

7231

8322

3

30

30

СПТУ

Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування

7241

3

30

30

СПТУ

Електрогазозварник

Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах

7212

7212

3

30

30

СПТУ

Швачка

Кравець

7436

7433

3

25

25

ТУ

Електрогазозварник

7212

1

50

50

ТУ

Кухар

Офіціант

5122

5123

1,5

25

25

Всього

190

115

75

Кiлькiсть переглядiв: 155

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.