ПОГОДЖЕНО Заступник директора Департаменту – начальник управління професійної освіти та ресурсного забезпечення Департаменту освіти і науки ХОДА А.М.Харчук «____»_______________2017 р. ЗАТВЕРДЖУЮ Директор Нетішинського професійного ліцею О.Б.Осадчий «____»_______________2017 р.

ПРАВИЛА ПРИЙОМУ

до Нетішинського професійного ліцею

на 2018 рік

І Загальна частина

1.1. До Нетішинського професійного ліцею (далі – Ліцей) приймаються громадяни України.

1.2. Громадяни України мають рівні права на здобуття професійно-технічної освіти відповідно до своїх здібностей і нахилів незалежно від національності, раси, статі, соціального і майнового стану, світоглядних і політичних переконань, ставлення до релігії, віросповідання, стану здоров'я, місця проживання та інших обставин.

Особа, яку визнано біженцем або особою, яка потребує додаткового захисту, має рівне з громадянами України право на освіту.

Обмеження допускаються за медичними та віковими показниками, а також показниками професійної придатності, що визначаються Кабінетом Міністрів України.

1.3. Прийом громадян до Ліцею здійснюється для здобуття професій за освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник».

1.4. Прийом громадян на первинну професійну підготовку здійснюється за рахунок видатків, передбачених на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах згідно з нормативно-правовими документами законодавства України.

1.5. Прийом громадян понад регіональне/державне замовлення, а також перепідготовка та підвищення кваліфікації здійснюються за рахунок коштів фізичних і юридичних осіб.

ІІ. Приймальна комісія

2.1. Прийом до ліцею здійснює приймальна комісія.

2.2. Очолює приймальну комісію директор ліцею, який своїм наказом визначає та затверджує персональний склад комісії і порядок її роботи.

2.3. Правила прийому до Нетішинського професійного ліцею на календарний рік розробляються відповідно до законодавства України, у тому числі Типових правил прийому, затверджуються директором Ліцею за погодженням з Департаментом освіти і науки Хмельницької облдержадміністрації не пізніше 01 грудня поточного року.

2.4. Приймальна комісія:

організовує прийом заяв та документів;

проводить зі вступниками бесіди з питань вибору професії або спеціальності, умов навчання, матеріального забезпечення та забезпечення особливого соціального захисту учнів, слухачів, працевлаштування після закінчення навчального закладу;

організовує та координує підготовку та проведення конкурсного відбору;

приймає рішення щодо осіб, рекомендованих до зарахування до ліцею, оформляє протокол та оголошує відповідні списки осіб;

організовує роботу щодо комплектування навчальних груп з урахуванням здібностей і нахилів, віку, стану здоров'я та професійної придатності вступників;

вирішує інші питання, пов'язані з прийомом.

2.5. Правила прийому до Ліцею своєчасно доводяться до відома вступників через засоби масової інформації та інформаційні стенди і обумовлюють:

- перелік професій за ними згідно з отриманою ліцензією;

- вимоги щодо освітнього рівня вступників за кожною професією;

- плановані обсяги прийому, освітні рівні випускників, терміни навчання випускників за професіями:

Професії Плановий обсяг прийому Термін навчання
1 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії "С". 30 3 роки
2 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 30 3 роки
3 Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 30 3 роки
4 Швачка. Кравець 25 3 роки
5 Електрогазозварник 50 1 рік
6 Кухар. Офіціант 25 1,5 року

- форми та ступеневість навчання;

- обмеження з професій за віком вступників, статтю та медичними показниками;

- перелік вступних випробувань за професіями, порядок і форми їх проведення та системи оцінювання знань:

Професія Співбесіда
1 Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії "С". Українська мова Математика
2 Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування Українська мова Фізика
3 Електрогазозварник. Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах Українська мова Фізика
4 Швачка. Кравець Українська мова Хімія
5 Електрогазозварник Українська мова Фізика
6 Кухар. Офіціант Українська мова Хімія

- порядок зарахування на відповідну форму навчання та порядок зарахування вступників, які мають однаковий конкурсний бал;

- порядок розгляду оскаржень результатів вступних випробувань;

- порядок роботи приймальної комісії (дні тижня та години);

- наявність місць у гуртожитку та умови їх надання;

2.6. Прийом на навчання до Нетішинського професійного ліцею проводиться з 1 березня 2018 року по 20 серпня 2018 року.

ІІІ. Документи для вступу

3.1. Вступники подають особисто заяву про вступ до Ліцею, вказуючи обрану професію, форму навчання, місце проживання, до якої додають:

- документ про освіту (оригінал);

- медичну довідку за формою, установленою чинним законодавством;

- 6 фотокарток розміром 3 х 4 см;

- копії документів, що дають право на пільги до вступу в ліцей (за наявності).

Вступники пред’являють особисто документ, що посвідчує особу та громадянство (паспорт громадянина України, військовий квиток або посвідчення про приписку (відповідно до вимог статті 14 Закону України «Про військовий обов’язок і військову службу»), свідоцтво про народження – для осіб, які за віком не мають паспорта, або інший документ, який засвідчує особу і громадянство).

3.2. Особи, які направляються на навчання підприємствами, установами, організаціями, додають до заяви про вступ відповідний документ.

IV. Умови прийому

4.1. Прийом до Ліцею проводиться шляхом конкурсного відбору вступників на навчання за результатами співбесіди.

4.2. Конкурсний відбір проводиться поетапно протягом усього періоду прийому документів згідно графіку.

Прийом слухачів на перепідготовку або підвищення кваліфікації може здійснюватися шляхом проведення вхідного контролю знань, умінь та навичок відповідно до статті 14 Закону України «Про професійно-технічну освіту».

4.3. Особи, які без поважних причин не з'явилися на конкурсний відбір у зазначений за розкладом час або отримали незадовільні результати, до участі у наступних етапах конкурсного відбору не допускаються.

V. Зарахування

5.1. Зараховуються до ліцею без вступних випробувань:

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» надано таке право;

діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, а також особи з їх числа віком від 18 до 23 років відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» (зі змінами);

діти-інваліди та інваліди, яким не протипоказане навчання за обраним напрямом, відповідно до статті 22 Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в Україні»;

особи, яким відповідно до Закону України «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» надано таке право, у тому числі громадяни, віднесені до категорії 3, – за умови одержання громадянами цієї категорії позитивних оцінок на вступних випробуваннях;

особи, яким відповідно до Закону України «Про підвищення престижності шахтарської праці» надано таке право;

діти, чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах, при вступі на навчання за гірничими спеціальностями і професіями відповідно до Указу Президента України від 19 травня 1999 року №524 «Про державну допомогу дітям, які вчаться за гірничими спеціальностями і чиї батьки загинули або стали інвалідами на вугледобувних підприємствах»;

діти військовослужбовців Збройних Сил України, інших військових формувань, працівників правоохоронних органів, які загинули під час виконання службових обов'язків, на місця, забезпечені державним замовленням. Вступники у цьому разі подають відповідний документ про те, що батько (мати) визнані такими, що загинули під час виконання службових обов'язків, відповідно до Указу Президента України від 21 лютого 2002 року №157 «Про додаткові заходи щодо посилення турботи про захисників Вітчизни, їх правового і соціального захисту, поліпшення військово-патріотичного виховання молоді».

5.2. Першочергово зараховуються за інших рівних умов:

випускники загальноосвітнього навчального закладу III ступеня, нагороджені золотою (срібною) медаллю;

випускники загальноосвітнього навчального закладу II ступеня, які мають свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою;

учасники міжнародних, завершального етапу Всеукраїнських учнівських олімпіад, конкурсів з дисциплін за умови, якщо вони вступають за професіями, для яких вищезазначені дисципліни є профільними;

особи, які вступають до ліцею за цільовим направленням на навчання.

5.3. Не пізніше ніж через 5 днів після закінчення конкурсного відбору приймальна комісія приймає рішення, оформляє протокол та оголошує список осіб, що рекомендовані до зарахування на навчання до Ліцею за обраною формою навчання.

5.4. У разі оскарження результатів конкурсного відбору вступник у триденний строк після їх оголошення подає відповідну заяву на ім'я голови приймальної комісії.

5.5. Зарахування до ліцею здійснюється наказом директора ліцею.

5.6. Після конкурсного відбору зарахування до ліцею може супроводжуватись укладанням договору між ліцеєм, замовником робітничих кадрів (підприємством, організацією тощо) і випускником (для неповнолітніх - його батьками) про навчання та подальше працевлаштування.

5.7. Зарахування до Нетішинського професійного ліцею на навчання за рахунок видатків, передбачених на підготовку робітничих кадрів у професійно-технічних навчальних закладах згідно з нормативно-правовими документами законодавства України, здійснюється в межах затвердженого регіонального/державного замовлення.

VI. Прикінцеві положення

6.1. Особи, які без поважних причин не приступили до занять протягом 10 днів від дня їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися зарахування осіб, що отримали позитивні результати при конкурсному відборі, але не були зараховані. При невиконанні регіонального/державного замовлення на прийом з окремих професій ліцей може проводити додатковий прийом.

6.2. Особам, які не зараховані до ліцею, а також тим, які без поважних причин не приступили до занять, повертаються документи не пізніше ніж протягом п'яти днів з дня прийняття рішення.

6.3. Матеріали, які засвідчують результати вступних випробувань, зберігаються протягом одного року, а потім знищуються, про що складається відповідний акт.

6.4. Контроль за дотриманням Правил прийому до Нетішинського професійного ліцею здійснюється Міністерством освіти і науки України та Департаментом освіти і науки Хмельницької обласної державної адміністрації.

Затверджено на засіданні педради 28.11.2017 р. протокол №3


Додаток 1

Обсяги державного замовлення

на професійну підготовку робітничих кадрів

у 2018 році

Нетішинський професійний ліцей

Програма навчання Назва професій Код професії за ДК003-95 Термін навчання Обсяги прийому
Всього В тому числі
На базі 9 кл. На базі 11 кл.
СПТУ Слюсар з ремонту колісних транспортних засобів, водій автотранспортних засобів категорії "С". 7231 8322 3 30 30
СПТУ Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування 7241 3 30 30
СПТУ Електрогазозварник Електрозварник на автоматичних та напівавтоматичних машинах 7212 7212 3 30 30
СПТУ Швачка Кравець 7436 7433 3 25 25
ТУ Електрогазозварник 7212 1 50 50
ТУ Кухар Офіціант 5122 5123 1,5 25 25
Всього 190 115 75
Кiлькiсть переглядiв: 1701

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.