/Files/images/_DSC0579.JPG Методична робота в ліцеї здійснюється згідно з Конституцією України, Законом України «Про професійно-технічну освіту», Статутом навчального закладу та іншими нормативно-правовими актами в галузі освіти

Мета методичної роботи:

- підвищувати науково-теоретичний і культурний рівень педагогів;

- удосконалювати психолого-педагогічну й професійну підготовку.

Завдання методичної роботи:

- координація діяльності інститутів післядипломної педагогічної освіти, методичних кабінетів і методичних об’єднань педагогічних працівників;

- розроблення і видання навчальних програм, навчально-методичних і навчально-наочних посібників;

- підготовка, перепідготовка й підвищення кваліфікації педагогічних працівників системи професійної освіти;

- вивчення рівня знань, умінь і навичок учнів професійно-технічних навчальних закладів, розробка відповідних рекомендацій;

- співпраця з вищими навчальними закладами всіх рівнів акредитації для підвищення ефективності навчально-методичного забезпечення;

- висвітлення в засобах масової інформації досягнень педагогічно науки та педагогічного досвіду.

/Files/images/_DSC0580.JPGМетодична робота – важлива складова професійно-технічної освіти, що має цілісну систему дій і заходів, орієнтованих на підвищення кваліфікації та професійної майстерності кожного педагогічного працівника, розвиток творчого потенціалу. Розв’язати ці багатопланові завдання можна лише через створення оптимальної системи методичних заходів та надання педагогам права вільного вибору тих форм, які максимально враховують їхні потреби, запити й інтереси.

Методична робота у Нетішинському професійному ліцеї здійснюється згідно з Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про професійно-тех­нічну освіту», «Про загальну серед­ню освіту», даним Положенням, Ста­тутом навчального закладу, іншими нормативно-правовими актами в га­лузі освіти.

Основні принципи методичної роботи:

— демократизація та гуманізація навчального процесу;

— цільовий підхід до організації методичної роботи відповідно до програмних цілей професійно-тех­нічного закладу та напрямів його діяльності;

— організація роботи з педагогіч­ними кадрами на основі урахування їх потреб та реального рівня профе­сійної компетентності;

— системність та система­тичність;

— науковість;

— оперативність та мобільність;

— прогностичність та випереджу­вальний характер;

— оптимальне поєднання індиві­дуальних і колективних форм;

— приоритет знань та моральних цінностей.

/Files/images/_DSC0589.JPGОсновними завданнями методичної роботи є:

— організаційно-методичне за­безпечення програм розвитку ліцею;

— удосконалення змісту, форм і методів навчання та виховання уч­нівської молоді, забезпечення єд­ності, органічного взаємозв'язку за­гальноосвітньої та професійної підго­товки учнів і слухачів на основі принципів гнучкості, наступності, прогностичності, ступеневого харак­теру професійно-технічної освіти;

— розвиток педагогічної та про­фесійної майстерності педагогічних працівників, їх загальної культури, створення мотивації і умов для про­фесійного вдосконалення;

— інформаційне забезпечення педагогічних працівників з проблем освіти, педагогіки, психології, інфор­мування про досягнення науки і тех­ніки, передового педагогічного та виробничого досвіду;

— організаційно-методична до­помога у розвитку педагогічної твор­чості, експериментально-дослід­ницькій роботі, впровадженні ре­зультатів наукових досліджень, пере­дового досвіду, педагогічних техно­логій тощо;

— створення комплексного ме­лодичного забезпечення предметів і професій, розробка та видання навчальних, методичних посібників, рекомендацій, наочних засобів на­вчання;

— забезпечення інтеграції навчального процесу, науки і практики;

— підготовка до атестації педагогічних працівників.

Управління, організація та планування методичної роботи.

Загальну організацію мето­дичної роботи в ліцеї здійснює директор. Безпосереднім організато­ром методичної роботи є заступник директора з навчально-методичної роботи.

Конкретну методичну роботу з різними категоріями педагогічних працівників відповідно до специфі­ки їх діяльності проводять заступни­ки директора, старший майстер у межах своїх функцій.

В організації методичної ро­боти та її плануванні враховуються актуальні завдання розвитку системи професійно-технічної освіти.

/Files/images/_DSC0590.JPGПланування методичної ро­боти — це система заходів, що забезпечує її безперервність, упорядко­ваність, визначеність, відповідність потребам навчально-виховного про­цесу та особистим запитам педаго­гічних працівників.

Реалізації програмних цілей ліцею та методичної роботи сприяє робота за єдиною науково-методич­ною проблемою.

Методична робота на рік пла­нується на підставі аналізу діяльності педагогічного колективу у вигляді самостійного розділу річного плану методичної роботи ліцею.

План методичної роботи розроб­ляється згідно діагностування за­ступником директора з навчально-методичної роботи і обговорюється на засіданні педагогічній ради, затверджується директором.

Структура методичної роботи містить взаємопов’язані елементи, відповідно до мети й завдань, які стоять перед навчальним закладом та втілюються в різних формах різними методами й засобами.

Кiлькiсть переглядiв: 1626

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.